Onze pedagogische visie op leren en ontwikkelen

Het onderwijs op de Gouwaert gaat uit van de brede ontwikkeling¹: je ontwikkelt kennis en vaardigheden op cognitief, sociaal gebied, maar bovenal ontwikkel je als mens zodat je weet wie je bent ten opzichte van anderen.

Kinderen leren in een groep als ze zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Dit is een van de psychologische basisbehoeften die Luc Stevens² vertaald heeft uit de motivatietheorie naar relatie en sociale verbondenheid. Het pedagogisch handelen van de leraren is daarom van onschatbare waarde. Er zijn diverse factoren die invloed hebben op zowel de ontwikkeling van een leerling als het leerklimaat in de groep:

 • Positieve ervaringen kunnen opdoen
 • Vertrouwen in eigen kunnen
 • Welbevinden
 • Navolgbare ondersteunende structuren en systemen
 • Permissief klimaat waarin autonomie wordt bevorderd

Deze factoren hebben op hun beurt invloed op de ontwikkeling van het zelfbeeld en het vermogen tot zelfregulatie en zelfsturing van de leerling. Dit vraagt van de pedagogische driehoek³: de leraar, ouder en het kind om:

 • Aandacht te hebben voor wie de leerling is en zijn/haar gezin van herkomst.
 • Vertrouwen te hebben in kinderen en hen het gevoel geven dat ze het kunnen.
 • Respect hebben voor de kinderen en het onderlinge respect tussen de kinderen bevorderen.
 • Zorgen voor een ordelijke en functionele leeromgeving.
 • Stimuleren van de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen.
 • Heldere afspraken met kinderen samen maken, waar ze eigenaar van zijn.

¹ Biesta, G (2015) Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: Uitgeverij Phronese.
² Stevens, L. (2005) Zin in onderwijs. Apeldoorn: CPS
³ Stevens, L.& Bors, G. (2013).Pedagogische tact. Antwerpen-Apeldoorn: Garant

Mijn kind voelt zich veilig hier, ze durft zich uit te spreken, daar is de school sterk in om kinderen dit te laten doen.

– Ouder –

Onderwijs gaat over insluiten en kansen geven om te worden wie je bent.

– Team –